Learn To Earn

Եկամտի մասին տեղեկատվության բացահայտում 2021- 2022

Posted by Onyxum on

Onyxum-ն արգելում է IBO-ներին, առանց պլանի տիպիկ մասնակիցների կողմից իրականում ստացված փոխհատուցման մասին տեղեկատվությունը արդարացի, ողջամիտ և ժամանակին բացահայտելու, պոտենցիալ մասնակիցների համար փոխհատուցման վերաբերյալ պրեզենտացիա իրականացնել։

Փոխհատուցման պլանի տիպիկ Մասնակիցներ

Տիպիկ մասնակիցները ներկայացնում են վաստակված փոխհատուցումների ամենափոքր միջակայքը, որ վաստակում են պլանի մասնակիցների 50%-ից ավելին։ 2021 թվականի մայիսի 25-ից մինչև 2022 թվականի մայիսի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում տիպիկ IBO-ն Onyxum-ում ընդհանուր առմամբ վաստակել է 0-ից մինչև 200 E-Wallet։ 


Աղյուսակ 1․ Onyxum-ի *բոլոր **ակտիվ IBO-ների եկամտի մասին տեղեկագիր (2021 թվականի մայիսի 25-ից մինչև 2022 թվականի մայիսի 25-ն ընկած ժամանակահատվածի համար)

IBO-ներ (%)


Ստացված փոխհատուցման չափը (***E-Wallet)


22.22

0-25

6.34

26-50

11.11

51-100

15.07

101-200

9.12

201-300

7.14

301-400

3.57

401-500

2.77

501-600

3.17

601-700

1.58

701-800

1.38

801-900

1.19

901-1000

7.93

1001-2000

2.97

2001-4000

1.19

4001-6000

1.38

6001-8000

0.19

8001-10000

1.58

+10000


* Եկամտի մասին տեղեկատվության վերը ներկայացված տեղեկագիրը միջազգային է։ Կանադայում Տիպիկ Մասնակիցների կողմից վաստակվող հավանական փոխհատուցման չափը կազմում է 0-ից մինչև 200 E-Wallet։


** IBO-ները համարվել են «ակտիվ», եթե իրենք կամ իրենցից վար տեղակայված թիմը 2021 թվականի մայիսի 25-ից մինչև 2022 թվականի մայիսի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում առնվազն 2 հյուրանոցային փաթեթ են վաճառել։


*** E-Wallet-ը Onyxum-ում վճարման պաշտոնական միջոցներից մեկն է: Այն նման է միավորների կուտակման քարտի, սակայն կարևորագույն տարբերությունն այն է, որ E-Wallet-ը (էլ-դրամապանակը) կարելի է փոխանակել կամ վաճառել: Արժեքի տեսանկյունից E-Wallet-ը հավասար է ամերիկյան դոլարին (որոշ երկրներում հնարավոր է հավելյալ գանձումներ լինեն):


Read more →

Onyxum New Year gift

Posted by Onyxum on

“Cheers to a new year and another chance for us to get it right.” —Oprah
Our new year gift to you is 5% extra credit on every hotel package that will be purchased from 1 to 10 January, 2022.

Moreover, IBOs who currently receive the weekly bonus will receive 2 additional weekly bonuses. For example if your weekly bonus is 30 E-wallet, you will receive an extra 60 E-wallet (totalling 90 E-Wallet).

Please note that it was our last weekly bonus and starting from January 1st, 2022, this bonus will be discontinued.

Please kindly be informed that Onyxum will be closed during the holidays starting from 24th of December until 26th of December and 31st December 2021 to 2 January 2022. Consequently, the booking and ticketing platforms will be closed during the mentioned dates, and the tickets will be answered after the holiday later than usual. We assure you that all your tickets and emails will be answered as soon as we return to the office on a First-come, first-served basis.
 
In case of any emergency related to check-in and check-out or reservation cancellation, please send us an email to hotels@onyxum.support using your registered email address in Onyxum or call us at +1514-504-2338 and leave your message. We will reply to urgent inquiries as soon as possible.
 
We wish you a happy new year ahead.
 
Onyxum team.
Read more →

Updating Contact Us

Posted by Onyxum on

If you do not have access to your back office due to your account renewal process, you could still contact us by sending an e-mail to one of these email addresses based on the subject.


Technical Assistance and General Inquiries: help@onyxum.support

Training Materials: talent.training@onyxum.support

Requests, Permissions and Compliance: compliance@onyxum.support

Booking Inquiries: booking@onyxum.support

Read more →

Income Disclosure 2020-2021

Posted by Onyxum on

Onyxum prohibits any IBOs from making representations relating to compensation to a prospective participant without fair, reasonable and timely disclosure of the compensation actually received by typical participants in the plan.

Typical participants 

Typical participants are representative of the smallest range of compensation earned by over 50% of the participants in the plan. Based on the period between May 25th 2020 and May 25th 2021, a typical IBO in Onyxum received between a total of 26 to 200 E-wallets.

Table 1: Onyxum Income Disclosure for *All **Active IBOs (May 25th 2020 – May 25th 2021)

IBO (%)

 The Compensation received (***E-Wallet)

0.29

0-25

8.54

26-50

25.62

51-100

16.93

101-200

8.54

201-300

10.16

301-400

5.59

401-500

3.68

501-600

2.50

601-700

1.91

701-800

1.47

801-900

1.03

901-1000

6.33

1001-2000

3.24

2001-4000

1.76

4001-6000

0.29

6001-8000

0.58

8001-10000

1.47

+10000

* The above Income disclosure is international. In Canada, the compensation likely to be received by Typical Participants is between 26 to 200 E-wallets

** IBOs were considered “active” when they or their downline team sold at least 2 hotel packages during May 25th 2020 – May 25th 2021.

*** An E-wallet is one of the official means of payment in Onyxum. It is similar to a points card; however, the critical difference is that an E-wallet can be exchanged or traded. An E-wallet is equal to American Dollars in terms of its value (fees may be applied in some countries).

 

 

Read more →

Upcoming Scheduled Maintenance, 2021

Posted by Onyxum on

We would like to inform you of some upcoming scheduled maintenance that we will be performing on our Ticketing and Booking software from May 16th to May 19th, 2021.

Our Ticketing and Booking software will be intermittently unavailable during these maintenance windows, and we apologize for any inconvenience this may cause.

Read more →